Til­lykke med 100 år Syds­les­vig foreningen

Heute wird der Südschleswigsche Kulturverein 100 Jahre alt.

Kære Syds­les­vigsk Fore­ning,

til­lykke med de 100 år. Det dans­ke mind­re­tal  har præ­get regio­nen syd for græn­sen de sids­te århun­dert og sør­get for at vi kan være stol­te af os og vise and­re regio­ner i hele ver­den hvor­dan to kul­tu­rer kan leve sam­men i fred og vens­kab. Insti­tu­tio­ner som bør­ne­ha­ver, sko­ler og ple­jeh­jem­met mel­lem Kap­peln, Nie­bøl, Flens­borg og Eider har eta­bleret fas­te struk­tu­rer som gøre Dans­k­he­den tyde­ligt i Nord­tysk­land og er mødes­teder for dans­ker, tysker, fri­ser og and­re kulturer.

Vi ser frem til godt sam­men­ar­bej­de i de kom­men­de 100 år.